Privacitat / Privacidad


 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

-------

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS

-------

PRIVACY AND DATA PROTECTION POLICY

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

 

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i d’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem  que , en el cas d’inscriure’s a l’associació o de realitzar-nos consultes per correu electrònic, les dades contingudes en la butlleta d’inscripció a l’associació o en el correu electrònic que ens adreci seran tractades per l’ACAF de forma confidencial i, si s’escau, s’incorporaran en fitxers automatitzats, d’ús exclusiu de l’associació, inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l’AEPD. La finalitat de les dades que se’ns facilita al emplenar i fer-nos arribar la butlleta d’inscripció a l’ACAF és la del seu tractament en la gestió administrativa i de tresoreria de l’associació, així com l'enviament de comunicacions sobre les nostres activitats i d’altres informacions del seu interès.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades?

De conformitat amb la normativa vigent, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran tractades per l’associació denominada ACAF – Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central (en endavant, ACAF), amb NIF G43595206, domicili social al municipi d’Igualada, carrer Trinitat, núm. 12 (CP 08700; província de Barcelona; Espanya), registrada en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 29.605 (secció 1a del Registre de Barcelona), i que les seves dades de contacte són les següents:

 • Adreça postal: Apartat de correus 154; 08700 Igualada (Barcelona; Espanya)
 • Telèfons: +34 638 236 372 / +34 696 946 158
 • Correu electrònic principal: acaf@fibromialgia.cat
 • Correu electrònic per a qüestions de privacitat i dades: privacitat@fibromialgia.cat
 

Amb quina finalitat es tractaran les seves dades personals i durant quant de temps?

Quan ens faciliti dades personals a través de la inscripció a l’associació o a través de correus electrònics, xarxes socials, o altres mitjans de comunicació, les seves dades personals seran tractades per a les següents finalitats:

I. Quan els usuaris ens proporcionen dades personals a través de la butlleta d’inscripció a l’associació, la finalitat és gestionar l’alta d’associat o associada a l’entitat, així com la del seu tractament en la gestió administrativa i de tresoreria de l’associació, com també l'enviament de comunicacions sobre les nostres activitats i d’altres informacions del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran amb la finalitat esmentada mentre no ens manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa com a soci o sòcia de l’ACAF, i posteriorment dins els terminis normatius establerts per la legalitat vigent.

II. Quan un usuari ens proporciona dades personals a través d’algun correu electrònic, missatge, comunicació per xarxa social o altres mitjans, per tal de fer-nos alguna consulta o comunicar-nos alguna qüestió del seu interès, la finalitat és poder atendre aquestes consultes o comunicacions. I amb aquesta finalitat, es conserven les seves dades personals el temps imprescindible per a gestionar i poder donar resposta a aquestes consultes.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Les seves dades seran tractades sobre la base del seu consentiment en emplenar i signar la butlleta d'inscripció a l'associació, sol·licitant associar-se a l'ACAF i autoritzant l'associació a executar la seva alta com a associat o associada i a dur a terme aquest tractament de dades.

En el cas d’enviar-nos alguna comunicació o consulta per correu electrònic, aquest fet suposa el consentiment per tal que l’ACAF tracti les dades facilitades per, si s’escau, poder donar resposta a les consultes efectuades.

Les seves dades seran tractades sobre la base d’aquest consentiment, que pot retirar en qualsevol moment. Tanmateix, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

 

Quines són les categories de dades personals que es tractaran?

En virtut del seu consentiment, l’ACAF podrà tractar les següents categories de dades personals:

I. Dades identificadores: nom, cognoms, DNI, telèfon, adreça postal, adreça de correu electrònic.
II. Dades de característiques personals i socials: data de naixement, preferència de llengua en relació a publicacions.
III. Dades econòmiques i bancàries: NIF, compte bancari.

 

D’on s’obtindran les seves dades personals?

Directament de vostè quan, voluntàriament, empleni i ens faci arribar la butlleta d’inscripció a l’associació, com també quan ens adreci un correu electrònic, o qualsevol altre tipus de missatge, per a enviar-nos alguna comunicació o consulta. També si, posteriorment, ens comunica alguna possible rectificació o variació en les dades facilitades.

 

Dades personals de menors d’edat

L’ACAF informa els usuaris que per procedir al tractament de dades personals de menors de 14 anys serà necessari el consentiment dels pares, tutors o d’aquelles persones que ostentin la pàtria potestat del menor.
Així mateix, quan un associat o associada menor de 14 anys desitgi participar activament en alguna activitat o esdeveniment organitzat per l’ACAF, serà necessari aportar les dades que identifiquin als pares, tutors o a aquelles persones que ostentin la pàtria potestat amb l’únic fi d’obtenir el consentiment necessari. L’ACAF es reserva la possibilitat de requerir el llibre de família o qualsevol altre document que determini la filiació, condició de tutor o la pàtria potestat sobre el menor.

 

Qui són els destinataris de les seves dades?

Les seves dades personals no seran proporcionades a tercers, excepte per obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

La persona interessada té dret a:

 • Obtenir confirmació sobre si l’ACAF està tractant dades personals que la concerneixen o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • L’oposició o limitació del tractament de les seves dades personals, sota els supòsits contemplats en la legislació vigent.
 • Revocar el consentiment prestat.

Pot exercir aquests drets enviant una carta a l’adreça postal de l’associació o mitjançant un correu electrònic a la bústia privacitat@fibromialgia.cat.

En cas que la persona interessada consideri que no s’ha donat efectivitat a l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT EN RELACIÓ A IMATGES I VEUS

Si comparteix amb l’ACAF fotografies, veus enregistrades i/o vídeos personals o familiars, com també inscrivint-se a l’associació i/o participant en activitats relacionades amb la mateixa, ens dóna el seu consentiment exprés per a que l’ACAF utilitzi la seva imatge personal i veu i/o la imatge dels seus descendents menors d’edat i les seves veus que ens hagi facilitat directament o permès captar voluntàriament durant el desenvolupament de les activitats relacionades amb l’entitat, d'acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, per qualsevol mitjà, ja sigui gràfic, audiovisual o sonor, imprès o electrònic o per qualsevol altre tipus de mitjà no especificat, única i exclusivament per a finalitats de comunicació, elaboració de memòries i difusió d’activitats relacionades amb l’associació i els seus fins i objectius, renunciant expressament a la reclamació dels seus possibles drets econòmics, sense limitacions geogràfiques o temporals, sempre en el marc estricte d’aquestes finalitats de comunicació i de promoció de l’ACAF i de les seves activitats.

 

----------------------

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS

 

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y de acuerdo con la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que, en el caso de inscribirse a la asociación o de realizarnos consultas por correo electrónico, los datos contenidos en la ficha de inscripción a la asociación o en el correo electrónico que nos dirija serán tratados por la ACAF de forma confidencial y, si procede, se incorporarán en ficheros automatizados, de uso exclusivo de la asociación, inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la AEPD. La finalidad de los datos que se nos facilita al rellenar y hacernos llegar la ficha de inscripción a la ACAF es la de su tratamiento en la gestión administrativa y de tesorería de la asociación, así como el envío de comunicaciones sobre nuestras actividades y otras informaciones de su interés.

 

¿Quien es el responsable del tratamiento de los datos?

De conformidad con la normativa vigente, se informa a la persona interesada que los datos facilitados serán tratados por la asociación denominada ACAF – Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central (en adelante, ACAF), con NIF G43595206, domicilio social en el municipio de Igualada, calle Trinitat, núm. 12 (CP 08700; provincia de Barcelona; España), registrada en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya con el número 29.605 (sección 1ª del Registro de Barcelona), y que sus datos de contacto son los siguientes:

 • Dirección postal: Apartado de correos 154; 08700 Igualada (Barcelona; España)
 • Teléfonos: +34 638 236 372 / +34 696 946 158
 • Correo electrónico principal: acaf@fibromialgia.cat
 • Correo electrónico para cuestiones de privacidad y datos: privacitat@fibromialgia.cat
 

¿Con qué finalidad se tratarán sus datos personales y durante cuánto tiempo?

Cuando nos facilite datos personales a través de la inscripción a la asociación o a través de correos electrónicos, redes sociales, o otros medios de comunicación, sus datos personales serán tratados para las siguientes finalidades:

I. Cuando los usuarios nos proporcionan datos personales a través de la ficha de inscripción a la asociación, la finalidad es gestionar el alta de socio o socia en la entidad, así como la de su tratamiento en la gestión administrativa y de tesorería dela asociación, como también el envío de comunicaciones sobre nuestras actividades y otras informaciones de su interés. Los datos proporcionados se conservaran con la finalidad mencionada mientras no nos manifieste su voluntad de darse de baja como socio o socia de la ACAF, y posteriormente dentro de los plazos normativos establecidos por la legalidad vigente.

II. Cuando un usuario nos proporciona datos personales a través de algún correo electrónico, mensaje, comunicación por redes sociales u otros medios, para hacernos alguna consulta o comunicarnos alguna cuestión de su interés, la finalidad es poder atender estas consultas o comunicaciones. Y con esta finalidad, se conservaran sus datos personales el tiempo imprescindible para gestionar y poder dar respuesta a estas consultas.

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos?

Sus datos seran tratados sobre la base de su consentimiento al rellenar y firmar la ficha de inscripción a la asociación, solicitando asociarse a la ACAF y autorizando a la asociación a ejecutar su alta como socio o socia y a llevar a cabo este tratamiento de datos.

En el caso de enviarnos alguna comunicación o consulta por correo electrónico, este hecho supone el consentimiento para que la ACAF trate los datos facilitados para, si procede, poder dar respuesta a las consultas efectuadas.

Sus datos serán tratados sobre la base de este consentimiento, que puede retirar en cualquier momento. No obstante, en caso de retirar su consentimiento, esto no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad.

 

¿Cuáles son las categorías de datos personales que se tratarán?

En virtud de su consentimiento, la ACAF podrá tratar las siguientes categorías de datos personales:

I. Datos identificativos: nombre, apellidos, DNI, teléfono, dirección postal, dirección de correo electrónico.
II. Datos de características personales y sociales: fecha de nacimiento, preferencia de lengua en relación a publicaciones.
III. Datos económicos y bancarios: NIF, cuenta bancaria.

 

¿De dónde se obtendrán sus datos personales?

Directamente de usted cuando, voluntariamente, rellene y nos haga llegar la ficha de inscripción a la asociación, así como cuando nos envíe un correo electrónico, o cualquier otro tipo de mensaje, para hacernos llegar alguna comunicación o consulta. También si, posteriormente, nos comunica alguna posible rectificación o variación en los datos facilitados.

 

Datos personales de menores de edad

La ACAF informa a los usuarios que para proceder al tratamiento de datos personales de menores de 14 años será necesario el consentimiento de los padres, tutores o de aquellas personas que ostenten la patria potestad del menor.
Así mismo, cuando un socio o socia menor de 14 años desee participar activamente en alguna actividad o acontecimiento organizado por la ACAF, será necesario aportar los datos que identifiquen a los padres, tutores o a aquellas personas que ostenten la patria potestad con el único fin de obtener el consentimiento necesario. La ACAF se reserva la posibilidad de requerir el libro de familia o cualquier otro documento que determine la filiación, condición de tutor o la patria potestad sobre el menor
.

 

¿Quiénes son los destinatarios de sus datos?

Sus datos personales no serán proporcionados a terceros, excepto por obligación legal.

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

La persona interesada tiene derecho a:

 • Obtener confirmación sobre si la ACAF está tratando datos personales que la conciernen o no.
 • Acceder a sus datos personales.
 • Rectificar los datos inexactos o incompletos.
 • Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades para las cuales fueron recogidos.
 • La oposición o limitación del tratamiento de sus datos personales, bajo los supuestos contemplados en la legislación vigente.
 • Revocar el consentimiento prestado.

Puede ejercer estos derechos enviando una carta a la dirección postal de la asociación o mediante un correo electrónico al buzón privacitat@fibromialgia.cat.

En el caso de que la persona interesada considere que no se ha dado efectividad al ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control competente.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN RELACIÓN A IMÁGENES Y VOCES

Si comparte con la ACAF fotografías, voces grabadas y o vídeos personales o familiares, como también inscribiéndose a la asociación y/o participando en actividades relacionadas con la misma, nos da su consentimiento expreso para que la ACAF utilice su imagen personal y voz y/o la imagen de sus descendientes menores de edad y sus voces que nos haya facilitado directamente o permitido captar voluntariamente durante el desarrollo de las actividades relacionadas con la asociación, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, por cualquier medio, ya sea gráfico, audiovisual o sonoro, impreso o electrónico, o por cualquier otro tipo de medio no especificado, única y exclusivamente para finalidades de comunicación, elaboración de memorias y difusión de actividades relacionadas con la asociación y sus fines y objetivos, renunciando expresamente a la reclamación de sus posibles derechos económicos, sin limitaciones geográficas o temporales, siempre en el marco estricto de estas finalidades de comunicación y de promoción de la ACAF y de sus actividades.

 

----------------------

 

 

PRIVACY AND DATA PROTECTION POLICY

 

In accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, and in accordance with current legislation on the Protection of Personal Data, we inform you that, in the case of registering with the association or making inquiries by email, the data contained in the registration form for the association or in the email that you send to us will be treated confidentially by the ACAF and, if applicable, they will incorporate into automated files, for the exclusive use of the association, registered in the General Registry of Data Protection of the AEPD. The purpose of the data that is provided to us when filling out and sending us the registration form to the ACAF is that of its treatment in the administrative and treasury management of the association, as well as the sending of communications about our activities and other information of your interest.

 

Who is responsible for the data processing?

DIn accordance with current regulations, the interested party is informed that the data provided will be processed by the association called ACAF - Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central (hereinafter, ACAF), with tax ID number G43595206, registered office in the municipality of Igualada, Carrer Trinitat, no. 12 (CP 08700; province of Barcelona; Spain), registered in the Register of Associations of the Generalitat de Catalunya with the number 29605 (section 1 of the Barcelona Registry), and that their contact details are as follows::

 

For what purpose your personal data will be treated and for how long?

When you provide us with personal data through registration in the association or through emails, social networks, or other means of communication, your personal data will be dealt with for the following purposes:

I. When users provide us with personal data through the registration form for the association, the purpose is to manage the registration of a partner in the organisation, as well as their treatment in the administrative and treasury management of the association, as well as sending communications about our activities and other information of interest. The data provided will be kept for the aforementioned purpose as long as you do not express your willingness to unsubscribe as a member or partner of the ACAF, and later within the regulatory deadlines established by current legislation.

II. When a user provides us with personal data through an email, message, communication by social network or other means to ask us any questions or communicate any question of interest, the purpose is to be able to answer these questions or communications. And for this purpose, your personal data will be kept for the essential time to manage and respond to these queries
.

 

What is the legitimacy for data processing?

Your data will be treated on the basis of your consent when filling out and signing the registration form for the association, requesting to join the ACAF and authorizing the association to execute your registration as a partner or partner and to carry out this data processing.

In the case of sending us any communication or consultation by email, this fact implies consent for the ACAF to process the data provided so that, if appropriate, to respond to the queries made.

Your data will be treated on the basis of this consent, which you can withdraw at any time. However, if you withdraw your consent, this will not affect the legality of the treatments performed previously
.

 

What are the categories of personal data that will be processed?

By virtue of your consent, ACAF may process the following categories of personal data:

I. Identification data: name, surname, ID, telephone, postal address, email address.
II. Personal and social characteristics data: date of birth, language preference in relation to publications.
III. Economic and banking data: NIF, bank account.

 

Where your personal data will be obtained?

Directly from you when, voluntarily, fill out and send us the registration form to the association, as well as when you send us an email or any other type of message, to send us any communication or consultation. Also if, later, you communicate any possible rectification or variation in the data provided.

 

Personal data of minors

The ACAF informs users that in order to proceed with the processing of personal data of children under 14 years of age, the consent of the parents, guardians or of those who hold parental rights of the minor will be necessary.
Likewise, when a member or partner under 14 years of age wishes to actively participate in an activity or event organized by the ACAF, it will be necessary to provide the data that identifies the parents, guardians or those who hold parental rights for the sole purpose of Obtain the necessary consent. The ACAF reserves the possibility of requiring the family book or any other document that determines the affiliation, guardian status or parental authority over the minor
.

 

Who are the recipients of your data?

Your personal data will not be provided to third parties, except by legal obligation.

 

What are your rights when you provide us with your data?

The interested person has the right to:

 • Get confirmation on whether the ACAF is processing personal data that concerns it or not.
 • Access your personal data.
 • Rectify inaccurate or incomplete data.
 • Request the deletion of your data when, among other reasons, the data is no longer necessary for the purposes for which it was collected.
 • The opposition or limitation of the processing of your personal data, under the assumptions contemplated in current legislation.
 • Revoke the consent given.

You can exercise these rights by sending a letter to the association's postal address or by email to privacitat@fibromialgia.cat.

In the event that the person concerned considers that the exercise of their rights has not been effective, they may file a claim with the competent control authority.

 

PRIVACY POLICY IN RELATION TO IMAGES AND AUDIO RECORDINGS

If you share with the ACAF photographs, recorded voices and/or personal or family videos, as well as registering for the association and/or participating in activities related to it, you give us your express consent for the ACAF to use your personal image and voice and/or the image of their minor descendants and their voices that they have provided us directly or allowed to voluntarily capture during the development of the activities related to the association, in accordance with Organic Law 1/1982, of May 5, on Civil Protection of Right to Honor, to Personal and Family Intimacy and to the Own Image, by any means, whether graphic, audiovisual or sound, printed or electronic, or by any other type of means not specified, solely and exclusively for communication, elaboration purposes of reports and dissemination of activities related to the association and its aims and objectives, expressly waiving the claim of its possible economic rights, without geographical or temporary limitations, always within the strict framework of these communication and promotional purposes of the ACAF and its activities.

 

 

 

 

 

Tornar a l'inici

© ACAF - Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia
i d'altres Síndromes de Sensibilització Central (NIF G43595206)
Avís legal
- Aviso legal - Legal notice